Het jaar van het overvloedige leven

Door de leiding van de Heilige Geest hebben wij 2021 uitgeroepen tot: Het Jaar Van Het Overvloedige Leven. Jouw jaar van het overvloedige leven.

In Joel lezen wij over de sprinkhanen die toegelaten worden over het land. En die sprinkhanen hadden alles, maar dan ook alles afgegeten, dat er niets van de vruchten van dat land over bleef.

Joël 1:2-4 (HSV)
2 Hoor dit, oudsten, neem dit ter ore, alle inwoners van het land! Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? 3 Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. 4 Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op.

Overal een huilende wildernis zal je zeggen. Er was geen oogst mogelijk. Geen voedsel kon worden binnen gehaald. De schuren zijn leeg. Het zou op de dood aan gaan. Want in zo een toestand is leven onmogelijk.

Er is zo veel weg geroofd door deze sprinkhanen.
Deze plagen zijn aankondigingen van de Dag des HEEREN, die een dag van oordeel zal zijn voor het volk. Deze periode van rouw moet volgens Joël de mensen wakker schudden en leiden tot bekering. Joël is zo geschrokken van wat God hem heeft bekend gemaakt dat hij vindt dat iedereen moet gaan vasten, zelfs baby moeten meedoen, zo belangrijk is het. Joël belooft gelukkig ook wat er zal gebeuren als het volk zich bekeert.

Wat is vasten?
Vasten is een vrijwillige onthouding van eten met als doel om je scherp te stellen op gebed en gemeenschap met God.

De volgende dingen zullen dan gebeuren: Voor de periode direct na de sprinkhanenplaag:
1. Bevrijding van hun vijanden uit het noorden.
2. Economisch herstel.
3. God zal vergoeden wat door de sprinkhanen vernietigd was.
4. God zal ook weer in hun midden zijn.

Het gehoor geven aan de oproep tot bekering en verootmoediging in vasten is “key”. Het volk moet haar hart scheuren en niet haar kleren. Met ander woorden, bekering moet diepgaan! Waarom? Omdat de sprinkhanenplaag slechts het begin is.

Joël 2:12-13 (NBV)
12 Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. 13 Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.

Joël roept iedereen. Iedereen moet zoeken naar de Heere Jezus voor zaligheid.

Kom tot Hem met al je hart. Je gehele hart. Met heel je hart. Halve bekering, beperkte bekering werkt niet. Joël zegt: keer je tot Hem. Niet naar jezelf. Niet naar een religie. Niet naar je eigen kracht. Niet naar allerlei middelen. Nee! Keer je tot God.

Het gevolg:
Voedsel, Overvloed, Overwinning, de Vrees gaat weg, de Vreugde keert terug, de Heilige Geest wordt uitgestort.

Joël 2:25-27 (HSV)
25 Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. 26 Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. 27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!

Een overvloedig leven in overwinning!
Overvloedig leven, dat wil toch iedereen?

Vertrouwen op de belofte van God

In het boek Numeri lezen wij het verhaal van de 12 verspieders. Daar lees je over dat Mozes, Kaleb uitkoos en Hosea, die Mozes Jozua noemde, om samen met 10 andere stamleiders het beloofde land te verkennen. Kaleb kwam uit de stam Juda. Jozua kwam uit de stam Efraïm.

Numeri 13:17-20 zegt het volgende over de inhoud van de opdracht:
17 Mozes stuurde hen om het land Kanaän te verkennen, en hij zei tegen hen: Ga hier het Zuiderland in, en ga dan het bergland in,
18 en bekijk het land, hoe het is, en het volk dat er woont, of het sterk is of zwak, of het gering in aantal is of talrijk.
19 En kijk hoe het land is waarin het volk woont, of het goed is of slecht, en hoe de steden zijn waarin het woont, of het in tentenkampen woont of in vestingen.
20 Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal, en of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven.

Bij terugkomst na 40 dagen, ontstaat er bij het volk gemopper.

10 verkenners doen verslag van hun verkenningstocht:
– het land vloeit van melk en honing maar
– het volk dat er woont is sterk, de steden zijn ommuurd en zeer groot
– er zijn reuzen, de Enakieten
– er wonen Amelekieten, Hethieten, Jebusieten, Amorieten en Kanaänieten
– het is een land dat zijn inwoners verslindt
– wij waren als sprinkhanen in hun en onze eigen ogen.

Het gevolg:
Ten eerste is het dat het hele volk in paniek raakt en door angst verteerd wordt doordat er een verkeerd beeld wordt geschetst vanuit ongeloof en vanuit een menselijke geest. De getuigenis van de verspieders leek waar, maar dat was het niet want God ziet het anders.

Ten tweede is het dat als gevolg van de paniek, ze tegen elkaar zeiden: “laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte” (Numeri 14:4).

Met ander woorden: Liever slaaf in Egypte dan vertrouwen op de belofte van God. Dat doet de mens heel gauw!

Dan volgt het verslag van Jozua en Kaleb:
– het land is buitengewoon goed
– het land vloeit van melk en honing
– de Here zal het ons geven want Hij heeft het ons beloofd.

Ook waarschuwen zij het volk:
– wees niet opstandig, rebelleer niet tegen het door God aangestelde gezag
– wees niet bang
– de Heer is met ons

Wat maakte Kaleb en Jozua zo anders:
Ze hadden hetzelfde gezien, ook zij hadden de reuzen en de versterkte steden gezien en toch is hun verslag zo anders! Waarom?

Numeri 14:24 geeft het antwoord:
24 Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.

– Kaleb had een andere geest
– Kaleb bekeek vanuit die Geest het land met andere ogen
– Kaleb had de Here volkomen gevolgd en vertrouwd.

Mensen, het is tijd om Gods beloften in bezit te nemen! Het is tijd om ons vertrouwen alleen op de Heer te stellen. Alle beloften van God zijn reeds voor ons in het volbrachte werk van Jezus beschikbaar.

Waar ben jij op gericht?

Op een dag waren er 5000 ‘mannen’ die eten nodig hadden. In vers 38 van Markus 6 staat: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken hoeveel ze bij zich hadden zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen. (NBV)

“We hebben vijf broden en twee vissen. En wij moeten 5000 mannen eten geven”.

Wat betekent dat?
Dat betekent dat er een uitdaging is! Dat betekent dat er een probleem is!

 • Ik heb een grote crisis in mijn huwelijk. Ik heb een probleem!
 • Ik heb drie kinderen op de middelbare school. Ik moet schoolgeld, boekengeld, kleding enz. betalen, maar ik heb het geld niet. Ik heb een probleem!
 • Ik kom uit een disfunctioneel gezin. Ik ben verbaal en fysiek misbruikt, ik ben zo gewond, zo kapot. Hoe kan ik ooit een gezond mens worden? Ik heb een probleem!
 • Ik word al maanden lang ’s nachts overvallen door angst en paniekaanvallen. Ik heb een probleem.
 • ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen.’ We kunnen het niet! Het probleem is te groot!

  Zo vaak richten wij onze ogen op het probleem en op onze tekorten, onmacht of onbekwaamheid en het resultaat is dat ons denken vervuld wordt met bezorgdheid, twijfel, angst en ongeloof.

  Laten wij ophouden met het kijken naar onze hopeloze omstandigheden en onze beperkte, natuurlijke vermogens. Laten wij onze ogen richten op de Almachtige, wonderwerkende God. Zie op naar God. Blijf je vertrouwen in Hem stellen.

  Ik weet niet hoe groot jouw probleem is? Eén ding weet ik wel, God is groter dan jouw probleem!
  Verandering kan alleen maar komen wanneer u aan God u problemen durft te geven.

  Er is geen berg die Hij niet kan verplaatsen.
  Er is geen ziekte die Hij niet kan genezen.
  Er is geen moeilijkheid die Hij niet kan overwinnen.

  Om verandering te zien in ons leven is het heel belangrijk een antwoord te geven op deze vraag vandaag.
  Waar ben jij op gericht? Het is niet genoeg om tegen iemand te zeggen verandering komt er aan, God ga je veranderen… Ja. God kan je situaties omkeren… Ja. Maar de vraag is: waar ben je dan op gericht?

  Niets is te moeilijk voor God!

  Geen ander Evangelie!

  Geen ander Evangelie!

  Galaten 1:7 (NBV)

  Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

  De brief aan de Galaten is een zeer actuele brief die ons zeer duidelijke uitleg geeft over onze vrijheid die we hebben in Christus. In een tijd waarin veel mensen worden beïnvloed door valse leringen omtrent de wet.

  • Veel mensen zeggen dat zowel de wet als het evangelie van God kwamen en dus goed zijn.
  • Veel mensen zeggen “Zou het niet goed zijn om beide te mengen zodat we nog iets beters krijgen?”
  • De brief aan de Galaten geeft een duidelijk antwoord op deze belangrijke vraag.

  Het antwoord is een volmondig ‘nee’!

  We leven in een verwarrende tijd. We hoeven niet ver te kijken. De kranten en media staan er vol van. Verwarring, dat is ook de situatie waarin de gemeentes in Zuid-Turkije zich bevinden.

  Door de verkondiging van het evangelie (het Goede nieuws), kwamen al spoedig de niet-joden in groten getale tot geloof. Tot geloof in Jezus Christus.

  Wat is er aan de hand?
  Dit: de christen geworden heidenen in Turkije staan onder druk om zich te laten besnijden.

  Maar die kwestie was toch allang opgelost (Handelingen 15)? En de uitkomst van dat overleg was heel duidelijk: heidenen hoeven zich niet te laten besnijden om bij de christelijke gemeente van de joodse Messias Jezus te mogen horen.

  Alleen door het geloof in Jezus hoorden ze erbij.
  Zo kwamen er in korte tijd honderden, duizenden christenen bij, en die zagen er anders uit, heel anders.

  In de ontmoeting met Jezus ontdekte Paulus dat er voor hem maar één deur openstond: de deur van genade.

  En die deur zag hij nu ook openstaan voor alle mensen, ook degenen die er helemaal niet bij hoorden (heidenen).

  Hoe hoor je erbij? Door geloof alleen.
  ***Zo eenvoudig is het.
  ***Niet de wet.
  ***Niet de werken.

  Van onze kant hoeft er helemaal niets bij. Een lege hand. Meer niet. Een ander evangelie is er niet. Er iedereen die aanvullende voorwaarden stelt, al zijn ze nog zo vroom, die is verkeerd bezig.

  Slot
  De Galatenbrief is een dringend beroep van de apostel om terug te keren tot de kern, tot het hart van het ware evangelie. CHRISTUS plus NIETS ANDERS! 100% Christus!!

  Dat is nu wat je noemt genade. Daar zit de toon in van de vrijheid. Wij hoeven ons niet beter voor te doen, met de gedachte dat we God kunnen veranderen. Nee, deze genade verandert ons. Door het geloof in Jezus Christus. Een geloof dat ons aanzet tot liefde en een nieuwe gehoorzaamheid.

  Een ander Evangelie is er niet!!!!

  Bovennatuurlijk Rust

  Bovennatuurlijke Rust.

  Rust is erg kostbaar in deze tijd en een mens kan er wanhopig naar op zoek zijn.

  Een mens is geneigd om te klagen, om te mopperen.

  • Het is natuurlijk om te mopperen als er dingen verkeerd gaan, het is bovennatuurlijk om te zwijgen en op zoek te gaan naar oplossingen
  • Het is natuurlijk om teleurgesteld te zijn als er van onze plannen niets terechtkomt, maar het is bovennatuurlijk om onder Gods wil te buigen en te zeggen: “Niet mijn wil maar Uw wil geschiede, Heer!”
  • Het is natuurlijk om een eigen weg te gaan, maar bovennatuurlijk om te zeggen ‘waar U leidt, volg ik’.
  • Het is natuurlijk in opstand te komen als mensen je bedreigen en onterecht behandelen, maar het is bovennatuurlijk om te schuilen onder God, in vertrouwen dat Hij voor je strijdt.

  Rust is één van de meest waardevolle geschenken die God heeft beloofd aan Zijn kinderen.

  We zien dit in het leven van de kinderen van Israël. en het Nieuwe Testament bevestigt dit ook. Rust is één van de meest kostbare en waardevolle geschenken die God heeft beloofd aan Zijn kinderen.

  • Het is Gods bedoeling dat wij vanuit de rust gaan leven.
  • Het is Zijn bedoeling dat wij vanuit de rust gaan bouwen aan Zijn huis en onze gezinnen.
  • Het is Zijn bedoeling dat wij vanuit de rust gaan functioneren.

  Rust is een toestand van volkomen harmonie met God en jezelf, waarbij je geen strijd hoeft te voeren.

  Rust in de Bijbel betekent niet dat je niets doet. Het betekent wel dat we alles doen vanuit de positie van rust. Het is geen rust van het werk, maar rust in het werk. Rusten terwijl we werken. Rusten terwijl wij doen wat we doen moeten.

  Het betekent dat je de last niet langer draagt.

  God wil dat we vanuit Zijn vrede en rust leven!!!

  Johannes 14:27 (NBV)

  Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

  Standvastig in Zijn genade

  Johannes 1:16
  ‘uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;’
  Jezus komt met genade en waarheid. Wat de wet niet kon, namelijk mensen rechtvaardig maken, heeft Jezus uit genade geschonken.

  Efeze 1:5-6
  5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
  6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

  ✓ Alles is ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
  Genade heeft een prijs en die is betaald door Jezus. Op grond van Zijn volbrachte werk ontvangen we genade op genade.
  → Er is geen ruimte meer voor een vloek, omdat Jezus voor ons die vloek heeft gedragen.
  → Er is geen ruimte meer voor veroordeling, omdat Jezus aan het kruis voor ons is veroordeeld.
  We hoeven niet uit eigen kracht goede werken te produceren, want die goede werken komen nu uit ons leven voort als een vrucht van Gods liefde.

  Ook zien wij dat ziekten, soms tegenslagen en gezinsproblemen ons kunnen treffen. De bijbel zegt: “GOD laat de zon opgaan over de goeden en de bozen, en laat het regenen over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” Matt.5:45

  Wanneer ik Standvastig in Zijn genade leef, dan pas ga ik genieten van het leven als een kind van God. Dan pas ervaar ik het leven zoals God dat bedoeld heeft.
  Ik snap alle dingen die gebeuren in mijn leven niet, MAAR ik vertrouw Zijn genade wel!
  Misschien zult u zich dan afvragen wat is dan het verschil tussen gelovigen en ongelovigen? Antwoord: Zijn Genade!

  Ga opnieuw dromen. Er is Hoop!

  Hoop is datgene, wat we van het leven verwachten. We zeggen in het dagelijks leven wel eens: “Ik geloof niet dat het droog blijft, maar ik hoop van wel!” Met “hopen” bedoelen we in dat geval dat we niet verwachten dat het droog blijft, maar er wel naar verlangen dat het gebeurt, zo van: je weet maar nooit.

  Het bijbelse begrip hoop is totaal anders.

  Bijbelse hoop is niet een klein kansje tegen beter weten in, maar 100% zekerheid dat iets gaat gebeuren omdat God het gezegd heeft.
  ☑ Hoop heeft te maken met geloofszekerheid.
  ☑ Het is het vaste besef dat je toekomst er prima uitziet, ondanks de misschien hopeloos lijkende situatie van vandaag.

  De bijbelse hoop wordt een anker voor de ziel genoemd.

  Een anker wordt gebruikt om een schip op een bepaalde plaats te houden en om te voorkomen dat het door de golven een bepaalde kant op wordt gestuwd.

  Hebreeën 6:17-19 (HSV)

  17 Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed,
  18 opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.
  19 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.

  Als in figuurlijke zin de golven om je heen slaan, oftewel als je gevoel en je gedachten aangeven dat je in de problemen zit, dan heb je een anker nodig. God heeft alles onder controle en zal niet toelaten dat je schip zal wegdrijven of omslaan.

  Hoop is een belangrijke factor bij de overwinning over twijfel, bezorgdheid en andere vormen van negatief denken. Het gevolg van een hoopvolle levensinstelling is vrede en blijdschap.

  ‘U wilt een eigen bedrijf beginnen?’ Kom op, begin in uw garage of uw slaapkamer. ‘Je wilt toch eigenlijk zangeres worden?’ Ga oefenen, begin die opleiding en zet door.

  Ik geloof er in dat er mogelijkheden in je schuilen, dat je talenten kan ontwikkelen, dat jij als mens kan groeien naar wat je wilt door de kracht en de genade van God. Geen wanhoop en puinhoop meer!

  Ontdek de kracht van het evangelie

  ‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld’. (Romeinen 8:1 – NBV)

  Als God je niet meer veroordeelt, omdat je in Jezus bent, waarom zou je je dan nog verworpen voelen, of laten aanklagen door anderen?

  Je hoeft niet te blijven rondlopen met die last uit het verleden, of met die angst voor de toekomst.
  Dit is de kracht van het evangelie!

  De pijn van veroordeling die je voortdurend voelt zorgt ervoor dat je tekortschiet, omdat je op de een of andere manier nooit helemaal voldoet aan bepaalde verwachtingen.

  Veroordeling maakt je tot een slachtoffer, maar de Bijbel leert ons dat wij geen slachtoffer hoeven te zijn, omdat Jezus je daarvan heeft vrijgesproken.

  Luister! Er is in Jezus geen veroordeling meer. Jezus heeft alle schuld op zich gedragen voor ons allen. Dat is de kracht van het evangelie.

  ‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld’.
  Wij moeten leren om vanuit deze waarheid elke dag te leven!

  pagefooter