God is getrouw

‘Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus [Christus]. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.’
‭‭‭‭1 Korinthiërs‬ ‭1:4-9‬‭‭

Houd je droom levend, want God is getrouw!

• Laat je niet afremmen door wat je van mensen kunt verwachten.
• Voor 2020 mogen wij verwachten dat Hij nog veel meer zal geven en veel meer gaat doen.

‘Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.’
‭‭‭‭Galaten‬ ‭6:9‬‭‭

Het perfecte cadeau

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.
‭‭Jesaza 9:5-6‬ (HSV)

Immanuel God met ons

‘Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.’
‭‭Matteüs‬ ‭1:22-23‬

Want in Hem woont het hele wezen van God in een menselijke
gedaante.
Kolossenzen 2:9 (HTB)

God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven.
1 Johannes 4:9–10 (HTB)

Jezus is de exacte weerspiegeling van God.

Loving God, Loving people, Changing lives.

Jezus het licht dat leven geeft

Kom uit je donkere tunnel en ontvang Jezus, het licht dat leven geeft.

Je hoeft niet in de duisternis te leven met angst, want in het licht van Jezus is geen angst voor veroordeling.

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei:
Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
Johannes 8:12 (HSV)

pagefooter