cursussen-banner

Connectgroepen

God heeft ons geschapen voor relatie, relatie met Hem en relatie met elkaar, die behoefte heeft Hij in ons gelegd. Daarom hebben wij bij City Changers connectgroepen, waarin we door de weeks samenkomen, om te groeien en fun te hebben met elkaar. Dit semester hebben we leuke en nieuwe groepen, en ons verlangen is om jullie daarin te mogen ontmoeten om onze doelstelling te bereiken: loving God, loving people, changing lives.

Ik ben

Het was stil in de zaal gisteren. Wanneer pastor Joy spreekt, is het stil, een heel mooie stilte, want als zij spreekt, spreekt ze Gods Woord.
Het woord over Jezus, die de deur is tot de schaapskooi, maar niet zoals Nederlandse schapen tegenwoordig in een kooi zitten, zonder vrijheid. Gods schapen, Zijn kinderen zitten in een geestelijke bescherming en hebben daar álle vrijheid, omdat Jezus de wacht houdt, de deur is, de toegang is.
En dan komt er niks of niemand anders bij de schapen!

Neem de kampioensbeker in ontvangst

Een overwinnaar is:
Iemand die een wedstrijd of een spel gewonnen heeft.

Een DRIEVOUDIGE belofte!
1. Onveranderlijke positie
2. Onverandelijke gemeenschap
3. Onveranderlijke nieuwe naam

Move

Alles is geschapen in beweging
Beweging = verandering van tijd, plaats of houding

Hoe beweeg je geestelijk?
– Beweging door groei
– Beweging buiten je comfortzone

Jezus was altijd in beweging
– Hij predikte overal
– Hij volgde de leiding van Zijn Vader

‘En het geschiedde, toen Jezus zijn bevelen aan zijn twaalf discipelen ten einde had gebracht, dat Hij vandaar vertrok om te leren en te prediken in hun steden.’
‭‭Matteüs‬ ‭11:1‬‭‭

God roept jou buiten je comfortzone
‭‭Matteüs‬ ‭14:22-33‭‭

Zie, Ik kom spoedig

Openbaring 3:11 (HSV)
11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.

Openbaring 22:12-21
Tot drie keer zegt Jezus in Openbaring 22: “Ik kom spoedig!”

Matteüs 24:36-44 (HSV)
36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.
37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het
niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Jezus komt niet spoedig, maar plotseling!
Houd vast wat u hebt!

Tegenstand en moeilijkheden

Het hebben van een open deur wil niet zeggen dat alles gemakkelijk zal gaan.

‘Toen ik hun meedeelde, dat de hand mijns Gods goed over mij geweest was, eveneens, hoe de koning tot mij gesproken had, zeiden zij: Wij zullen ons tot de herbouw gereedmaken. En met krachtige hand vatten zij het goede werk aan.’
‭‭Nehemia‬ ‭2:18‬

‘Maar ik diende hen van antwoord en zeide tot hen: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen; gij echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem.’
‭‭Nehemia‬ ‭2:20‬

Je hoeft niet bezorgd te zijn over tegenstand en moeilijkheden want je bent toch al een winnaar.
Romeinen 8:37

Hoe langer je Christus kent, des te gemakkelijker kan je omgaan met problemen.

2020 Het jaar van De Geopende Deur

Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.’
‭‭Openbaring‬ ‭3:7-13‬

Het werk van de Heilige Geest is in volmaakte harmonie met de geopenbaarde wil van God ten aanzien van Zijn kinderen.

In 2020 is de deur al voor ons geopend: de deur van de genade!
Dit is het jaar waarin wij zonder eigen krachtspanning de Here gaan zien werken in ons leven…

2020 Het jaar van De Geopende Deur

‘Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.’
‭‭Openbaring‬ ‭3:19-20‬

‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.’
‭‭Johannes‬ ‭3:5‬

2020 Het jaar van De Geopende Deur

‘En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
‭‭Openbaring‬ ‭3:7-8

Het werk van de Heilige Geest is in volmaakte harmonie met de geopenbaarde wil van God ten aanzien van Zijn kinderen.

De Here heeft voor Zijn zwakke kinderen een geopende deur gegeven.
2 Korinthe 12:9‬

pagefooter