cursussen-banner

Volharden in je toewijding

Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de belofte van de vervulling zult verkrijgen.
Hebr. 10:36 (HSV)‬

Hongeren naar Gods tegenwoordigheid

‘De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God.’
‭Jesaja‬ ‭35:1-2‬

Kies voor karaktervorming

‘Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.’
‭‭‭‭1 Johannes‬ ‭3:1-3‬

Vrucht dragen is Gods wil voor ons

Op elk punt waar eigengerechtigheid heerst, kan God geen genade geven!

Echte nederigheid is de bekwaamheid om Zijn onverdiende genade en goede gunst te ontvangen.

Laat het kinderlijke voorgoed achter je

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.’
‭‭Johannes‬ ‭15:1-5

Je komt tot geloof, niet tot gevoel
Vrucht dragen, dat is Gods wil voor ons

Hoe komt het in ons leven tot vrucht?
Vrucht is het resultaat van leven met Christus.
Ons deel = “in Christus blijven”
Gods deel = “Snoeien”

pagefooter