cursussen-banner

Strijd de goede Strijd

‘Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven,
waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.’
‭‭1 Timoteüs‬ ‭6:12‬

Hoewel je overwinnaar bent wil niet zeggen
dat je dan geen strijd meer hoeft te voeren.

‘want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees,
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.’
‭‭Efeziërs‬ ‭6:12‬

Je strijdt dan niet in eigen kracht en niet om te overwinnen.
En iets wat mij al gegeven is hoef ik niet te bevechten.

Wat rest ons dan nog?
Houdt vast aan het woord van geloof.

Kerstfeest: Het feest van het geloof

Zonder geloof is het onmogelijk om waarlijk, werkelijk Kerst te vieren.

Als de waarheid wegvalt, dan valt het fundament van het geloof weg.

Want bij God is niets onmogelijk.
En zijn Geest zorgt ervoor dat het gebeurt.

Geloven tijdens moeilijke momenten | deel 2

‘Verblijdt u in de Here te allen tijde!
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.
De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd,
maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking
met dankzegging bekend worden bij God.’
‭‭Filippenzen‬ ‭4:4-6‬

Jezus weet wat het is om te lijden,
om pijn en verdriet te hebben.

In een tijd van tegenslag merk je
hoe belangrijk het is als mensen om je heen staan.

‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’
‭‭1 Petrus‬ ‭5:7‬

Vertel God niet hoe groot jouw probleem is,
maar vertel jouw probleem hoe groot God is!

Geloven tijdens moeilijke momenten | deel 1

God wil dat je van dit leven geniet en
Zijn liefde op anderen reflecteert.

‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond,
want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’
‭‭Jesaja‬ ‭41:10‬

‘De andere discipelen dan zeiden tot hem:
Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen:
Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels
en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en
mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.’
‭‭Johannes‬ ‭20:25‬

‘Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt Thomas,
hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.’
‭‭Johannes‬ ‭20:29‬

De rode draad van de bijbel is dat God te vertrouwen is en dat Hij ons leven leidt.

De rechtvaardige zal door zijn geloof leven

Een rechtvaardige is iemand die het Woord van God
gelooft en in praktijk brengt.

‘Hem, die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.’
‭‭2 Korinthiërs‬ ‭5:21‬

Iemand die door Christus gerechtvaardigd is,
is vrij van schuld van minderwaardigheid gevoelens
en van veroordeling/schaamte.

God in Zijn werken | deel 2

‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid,
maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.’
‭‭2 Timoteüs‬ ‭1:7‬

Vrees, ongeloof en twijfel zijn maatjes van de duivel

‘Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben,
gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken,
geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.’
‭‭2 Korinthiërs‬ ‭4:13‬

‬‘Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij,
en ik zeg tot de één: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander:
Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het.
Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen,
die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël
heb Ik een zó groot geloof gevonden!’
‭‭Matteüs‬ ‭8:9-10‬

God in Zijn werken

Geloof in Uitvoering in:
• De breedte
• De lengte
• De hoogte en
• De diepte

Willen wij God in Zijn Werken zien?
Dan is het noodzakelijk dat we:
Het Woord van geloof leren spreken

Geloof in uitvoering

‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt,
en het bewijs der dingen, die men niet ziet.’

‘Jezus antwoordde en zeide:
O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn?
Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier.’
‭‭Matteüs‬ ‭17:17‬

pagefooter