Help! Het lukt mij niet te getuigen

‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’

‭‭Jesaja‬ ‭41:10‬

Help! Ik ben mijn passie kwijt!

‘Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren. sela’

‭‭Psalmen‬ ‭50:15

Help! Ik vind bidden moeilijk

Bidt gij dan aldus:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de hemelen alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeet ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.

Matteüs 6:9-13

Help! Ik kan het verleden niet loslaten

‘Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied;’
‭‭‘zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?
Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.’

‭‭Jesaja‬ ‭43:18-19‬ ‭

pagefooter