Leven net als Jezus met een passie voor mensen

Definities van passie:
* Het lijdensverhaal van Jezus Christus
* Intens verlangen naar of enthousiasme voor iets of iemand

‘Toen Jezus dit hoorde, trok Hij Zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen. En toen de scharen dit hoorden, volgden zij Hem te voet uit de steden. En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de discipelen tot Hem en zeiden: De plaats (hier) is eenzaam en de tijd is reeds verstreken; zend dan de scharen weg, dan kunnen zij naar de dorpen gaan om spijzen voor zich te kopen. Maar Jezus zeide tot hen: Zij behoeven niet weg te gaan, geeft gij hun te eten.’

‭‭Matteüs‬ ‭14:13-16‬

De grote opdracht

‘En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’
‭‭Matteüs‬ ‭28:18-20‬

De drie belangrijkste punten van de grote opdracht:

1. Discipelen
2. Dopen
3. Onderhouden

Wat is jouw grote opdracht?
De grote opdracht is hetzelfde voor iedereen, maar de uitwerking kan verschillend zijn.

Getuige zijn, hoe doe je dat?

Wat is een getuige?
In juridische zin is een getuige een persoon die ten gunste of ten laste van iemand spreekt over wat hij heeft gezien of gehoord.

Twee sleutelelementen van getuige zijn:
1. Het eerste en belangrijkste wat we mogen doen, is bidden.
2. People don’t care how much you know, until they see how much you care.
‭2 Korinthe 4:3-4

Wees een getuige van Christus

I can do it

‘En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’
‭Matteüs‬ ‭28:16-20‬

Vijf beloftes voor Gods kinderen:
1. Ik ben bij je
2. Ik ben jouw God
3. Ik zal je helpen
4. Ik zal je sterk maken
5. Met mijn hulp zul je overwinnen

pagefooter